จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น แนะนำแหล่งข้อมูลและให้บริการแก่ผู้บริหาร หน่วยงานเจ้าของเอกสาร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจค้นคว้า เรื่องราวประวัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ทำให้ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอย่างสำคัญ

Pages

Subscribe to จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราธานี RSS