Isaan Online

baysri :: ฐานข้อมูลเสียงหมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ

ฐานข้อมูลเสียงเพื่อรวบรวมเสียงของหมอพราหมณ์หรือหมอทำขวัญในท้องถิ่นอีสาน ที่แสดงการสู่ขวัญหรือสูดขวัญในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญแต่งงาน

cracked-youtube :: สาระดีอีสาน..บน Youtube

รวบรวมวิดิทัศน์สารสนเทศอีสานที่เผยแพร่บน Youtube โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ศิลปกรรม การแพทย์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดี เป็นต้น

sompornrat :: ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน บ้านสมพรรัตน์

รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ เทคนิควิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสมพรรัตน์ นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมให้เศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

tint :: ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

เว็บไซด์รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้เป็นวัตถุสำหรับย้อมสีผ้าไไหมและผ้าฝ้ายที่นิยมใช้กันในภาคอีสาน เทคนิควิธีและส่วนที่นำมาใช้ ตลอดจนสีสรรที่ได้จากพืชพันธ์ุต่าง ๆ

ubu-articles :: ผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลนี้ได้ทำการรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่อาจารย์ท่านต่าง ๆ ได้นำเสนอเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

learning :: บทเรียนเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

จัดทำบทเรียนสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องผักสมุนไพรท้องถิ่น และ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอด้วยเนื้อหาประกอบภาพ และวิดีทัศน์

vdo55 :: วิดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม งาน OTOPที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์

rarebook :: ฐานข้อมูลหนังสือหายาก

รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์หายากในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

vdo-wisdom :: วิดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ ใน 7 จังหวัด ที่เป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม

tung :: ฐานข้อมูลงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานภาคอีสาน, ธุงอีสาน, ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้ โดย ดร.ประทับใจ สิกขา และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน โดย ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

candle54 :: ฐานข้อมูลช่างเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานช่างทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเภทเทียนแสลักและเทียนติดพิมพ์

cha1  :: ฐานข้อมูล เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบล

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระนักปราชญ์ ที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองอุบลราชธานี ตลอดจนการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พระในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ÈÔÅ»ÐäÁéá¡ÐÊÅÑ¡ :: นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการออนไลน์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ และบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

sam-pan-bok :: ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และร้านของฝากของที่ระลึก ในจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนงานประเพณีและเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ

bridge :: ภาพเก่าเล่าเรื่อง..เมืองอุบล

รวบรวมข้อมูลภาพเก่าจังหวัดอุบลราชธานี อาทิเช่น ภาพบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ

lamklorn2 :: ฐานข้อมูลเสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554

รวบรวมข้อมูลหมอลำกลอนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานที่นับวันจะหาฟังได้ยาก นอกจากนั้นแล้วยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังได้ด้วย

art :: ฐานข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวบรวมรายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มต้นในปี 2553 สามารถสืบค้นได้จากชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ และคำสำคัญ

kalam :: คะลำ : ข้อห้ามจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษอีสาน

รวบรวมข้อมูลคะลำซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่คนอีสานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ การคะลำเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และเวลา

ubu :: ฐานข้อมูลรายงานการประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลรายงานการประชุมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารหรือการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยี การประชุมมหาวิทยาลัยี ้เป็นแหล่งสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงประวัติและวิวัฒนาการ

mholum :: พิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้

รวบรวมข้อมูลหมอลำกลอน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสานที่นับวันจะสูญหายไปแล้ว จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

tn_watjang_01 :: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลวัดกว่า 1500 วัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกออกเป็นอำเภอต่าง ๆ และสามารถทำการสืบค้นด้วยคำสำคัญ ข้อมูลของแต่ละวัดประกอบด้วย สถานที่ตั้ง ประวัติวัด รูปภาพ และวิดีโอ

candle :: ฐานข้อมูลประเพณีการแห่เทียนพรรษาจากอดีต-ปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการของประเพณีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

kankrao :: ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงถึงประวัติ การบริหาร และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นหมดหมู่ ทั้งหมด 15 หมวด สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สาระสังเขป หมวดหมู่ หน่วยงานที่มอบจดหมายเหตุ และปีที่จัดทำ

bronzeware13 :: ฐานข้อมูลรายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวบรวม และคัดเลือกข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

kung_1 :: เค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านโบราณคู่เมืองอุบล

ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติความเป็นมา และเมนูอาหารที่ทำจากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านโบราณของอุบลราชธานี จัดทำโดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

silk :: ลวดลายผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี

รวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าไหมในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการทำแต่ละลวดลาย ซึ่งสวยสดงดงามตามแบบของคนอีสาน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและนำไปพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยได้

culture :: ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมืองอุบลฯ

รวบรวมข้อมูลที่มีสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน ตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของคนอีสาน และความเชื่อ ตำนานต่าง ๆ ที่บอกเล่าสืบต่อกันมาแต่ก่อนเก่า

tool :: วัฒนธรรมการทอผ้าไหม จังหวัดอุบลราชธานี

มีข้อมูลรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทำผ้าไหม โดยรวบรวมข้อมูลจากความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาของชาวบ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อเกิดเป็นศิลปะอันงดงามที่สืบทอดกันมา

triamngan3 :: พิธีกรรมประจำชีวิต

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในการดำเนินชีวิตของคนอีสาน ได้แก่ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน การบวช และการตาย